เว็บไซต์เดชาสิท สร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มของประจวบ นิ่มนุช โดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อบบันทึกแนวคิดและความสนใจของครอบครัวเดชาสิทไว้บนเว็บไซต์และในขณะเดียวกันก็เป็นการนำเสนอแนวคิด กิจกรรม  และสื่อต่างๆ ของครอบครัวเดชาสิทซึ่งครอบครัวเดชาสิทเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่ครอบครัวได้ทำมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมในความคิดของครอบครัวเดชาสิท แต่ความเชื่อดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ขัดแย้งและแตกต่างจากแนวคิดและความเชื่อของครอบครัวอื่นและบุคคลอื่น

       การบันทึกและนำเสนอแนวคิดและกิจกรรมของครอบครัวเดชาสิทจึงเป็นสิ่งที่ผู้อ่านจะได้นำไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินชีวิต หากเห็นว่าแนวคิดและกิจกรรมของครอบครัวเดชาสิทเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเองได้ และในขณะเดียวกัน หากเห็นว่าแนวคิดและกิจกรรมที่นำเสนอบนเว็บไซต์แห่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมก็จะได้เป็นการกระตุ้นเตือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับครอบครัวหรือกับตนเอง อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดและกิจกรรมหรือเรื่องราวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดแนวคิดและกิจกรรมที่กว้างขวางออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมต่อไป