เดชาสิท มาจากคำว่า "Dechasit" ซึ่งมาจากอักษรย่อของคำในภาษาอังกฤษดังนี้ D หมายถึง ธรรม (Dhamma)  E หมายถึง สิ่งแวดล้อม (Environment) C หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี (Culture)   H  หมายถึง ประวัติศาสตร์ สุขภาพ (History, Health) A หมายถึง การเกษตร (Agriculture) S หมายถึง สังคม (Social) It หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งเป็นหมวดหมู่เรื่องราวที่จะนำเสนอบนเว็บไซต์แห่งนี้