door08

ด้วยความชอบทำอะไรด้วยตนเองมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการได้เรียนรู้จากพ่อซึ่งเป็นผู้ที่สามารถนำเอาสิ่งรอบๆตัวมาใช้ประโยชน์กับการดำเนินชีวิตในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก การได้เรียนรู้จากพ่อนี่เองทำให้ผู้เขียนนำเอาเศษไม้หรือวัสดุอื่นๆมาทำของเล่นเอง ประกอบกับแม่เป็นคนประหยัดไม่ใช้จ่ายเงินไปในทางที่ไม่จำเป็น การซื้อของเล่นจึงเป็นเรื่องยาก ทั้งสองอย่างได้หล่อหลอมให้ผู้เขียนเป็นคนชอบทำอะไรด้วยตนเองตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ ยิ่งปัจจุบันนี้การทำอะไรด้วยตนเอง(DIY)ได้มีการพูดถึงกันมาก ก็เลยเป็นพลังให้ผู้เขียนได้ทำในสิ่งที่ชอบมากขึ้น  ประตูรั่้วที่เห็นในภาพเปํ็นงานที่ทำด้วยตนเอง เปํ็นงานเชื่อมเหล็กครั้งแรกคุณภาพออกมาไม่ดีและไม่สวยงามแต่ก็เป็นบทเรียนเริ่มต้นที่จะได้นำเอาประสบการณ์นี้ไปประกอบในการทำงานชิ้นต่อๆไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่