เว็บไซต์เดชาสิท หรือ www.dechasit.com  ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสองครั้งแล้ว  สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีเทคโลโยยีสารสนเทศใหม่ๆเกิดขึ้นมาก ถ้าหากไม่มีการเปลียนแปลงปรับปรุงก็จะทำให้เว็บไซต์ไม่ทันสมัย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ทำให้ไม่น่าสนใจสำหรับผู้พบเห็น ทำให้ข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการบังคับให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน 

         เดชาสิทเริ่มต้นสร้างครั้งแรกด้วย Joomla 1.5.18 และปรับปรุงเรื่อยมา จนเมื่อมี Joomla 2.5 ออกมาเว็บไซต์เดชาสิทจึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งคือการเปลี่ยนมาสร้างด้วย Joomla 2.5 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเปลี่ยนแปลงเพราะมี Joomla 3.2 ออกมา การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนั้นข้อมูลเดิมจะสูญหายไปด้วยเพราะผู้สร้างเว็บไซต์ไม่มีความสามารถนำข้อมูลเดิมมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้ แม้ว่าบางครั้งจะได้มีการสำรองข้อมูลของเว็บไซต์เดิมไว้บ้างก็ตามแต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ได้หรือหากจะให้ใช้ได้ก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนทำให้เสียเวลามากโดยใช่เหตุ  การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งทำให้รู้สึกเสียดายข้อมูลที่เคยเผยแพร่เดิมๆ เพราะมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมา ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเรียนรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันด้วย แต่เดิมข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นใช้การพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์โดยตรง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆก็จะหายไปด้วย แต่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผู้สร้างเว็บไซต์เดชาสิทได้วางแผนใหม่โดยการทำข้อมูลที่จะนำเสนอรวบรวมเป็นไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ ซึ่งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อีกในอนาคตข้อมูลสำคัญที่เคยเผยแพร่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สูญหายเหมือนสองครั้งที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์สองครั้งที่ผ่านมาทำให้ความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมรวมข้อมูลต่างๆไว้บนเว็บไซต์เกิดความล้มเหลว แต่ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะวางแผนที่จะป้องกันการเกิดความล้มเหลวในอนาคตข้างหน้าได้ บทเรียนที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ก็คือ ได้นำเอาความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นมาวางแผนปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวเช่นเดิมอีกใสนอนาคต